Uncategorized

Biuro rachunkowe Korotyńskiego – zapraszamy do nowego biura

by admin admin Brak komentarzy

Rozwijamy się, aby świadczyć naszym klientom usługi najwyższej jakości. Wiemy jak ważna jest dla przedsiębiorców z Ochoty, Warszawy i pobliskich miejscowości, rzetelnie prowadzona księgowość. W związku z tym przenieśliśmy nasze biuro obsługi klienta z ulicy Grójeckiej 116, na ulicę Korotyńskiego 23.

Nowe, większe biuro, znajduje się przy Parku Szczęśliwickim – ulica Korotyńskiego 23, lokal 23 (1 piętro). Wejście do budynku od strony Rossmanna. Możliwość pozostawienia samochodu od strony ulicy Włodarzewskiej lub Korotyńskiego. Łatwy dojazd również komunikacją miejską.

Zapraszamy do nowego biura LASUR na warszawskiej Ochocie, przy ulicy Korotyńskiego 23 lokal 23 (https://goo.gl/maps/)


Wszystkich nowych klientów zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług Biura Rachunkowego LASUR. Świadczymy usługi z zakresu: księgowość, kadry i płace, porady podatkowe. Dostosowujemy ofertę do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i kontaktu.

Rozliczamy ulgę VAT i PIT na urządzenie OZE

by Karolina Karolina Brak komentarzy

Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw weszła w życie z dniem 23 listopada 2019 r. Wprowadza ona nowe regulacje prawne w zakresie PIT i VAT, które mają pomóc w rozwoju fotowoltaniki w Polsce.

Zmiany w VAT na urządzenia OZE

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami, stawka VAT w wysokości 8% na urządzenia OZE, w tym instalacji fotowoltaicznych, można było zastosować tylko, jeśli zamontowane zostały na budynku mieszkalnym. W przypadku, kiedy z przyczyn technicznych lub innych montaż wykonano na gruncie, lub budynku gospodarczym, konieczne było zastosowanie stawki VAT w wysokości 23%. Nowe przepisy wprowadzają zmianę. Obecnie możliwe jest zastosowanie stawki VAT 8% niezależnie od tego, gdzie zostały zainstalowane urządzenia OZE, jeżeli związane są one z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m2.

Zwolnienie z PIT

Ustawa wprowadza również zmiany w zakresie PIT. Dotychczas ze zwolnienia z podatku dochodowego dla dotacji na instalacje urządzeń OZE mogli skorzystać jedynie uczestnicy programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dzięki zmianie brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 129a ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, ze zwolnienia mogą korzystać także uczestnicy programu „Mój prąd”, który także jest związany z rozwojem fotowoltaniki.

LASUR to biuro rachunkowe w Warszawie, usługi księgowe, wiedza i doświadczenie. Biuro rachunkowe LASUR działa już od ponad 20 lat. Nieustannie śledzi zmieniające się przepisy prawa podatkowego, dzięki czemu znajduje najkorzystniejsze wyjście z każdej sytuacji. Zapraszamy do współpracy – Dowiedz się więcej – Usługi LASUR

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu ZUS

by Karolina Karolina Brak komentarzy

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu ZUS 2019?

Jak umotywować wniosek do ZUS o zgodę na opóźnienie opłaty składki chorobowej?

ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki chorobowej po terminie, jeśli przedsiębiorca wystąpi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem US 9. Gdy przekroczenie było nieznaczne i z uzasadnionych powodów, jest szansa na jego pozytywne rozpatrzenie.

W myśl ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje bowiem od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie składki należnej na to ubezpieczenie. Przez sformułowanie „nieopłacenie w terminie składki należnej” należy rozumieć trzy sytuacje: nieopłacenie w ogóle w terminie składki za dany miesiąc, opłacenie składki w niepełnej wysokości oraz opłacenie składki z przekroczeniem terminu.

Pomagamy przedsiębiorcom pisać uzasadnienie o przywrócenie ubezpieczenia chorobowego. Skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym LASUR

Ochrona danych osobowych (RODO) – obowiązki pracodawcy

by Karolina Karolina Brak komentarzy

Wykładnia przepisów RODO w kwestiach związanych z zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy oraz na podstawie cywilnoprawnych lub niepracowniczych form zatrudniania (umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa o świadczenie usług) wciąż budzi wiele wątpliwości. Warto podsumować – opierając się m.in. na interpretacjach zastosowanych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych – kluczowe zasady obowiązujące w codziennym funkcjonowaniu w środowisku pracy.

Dane osobowe uzyskane w procesie rekrutacji

Niezależnie od sposobu, w jaki pracodawca poszukuje kandydatów do pracy, proces ten wiąże się z pozyskaniem przez niego danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, tj. w CV, listach motywacyjnych, świadectwach pracy, listach referencyjnych itp. Potencjalny pracodawca nie może żądać danych nadmiarowych, które nie są niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji. Oznacza to, że danych nie wolno zbierać na zapas, ,,na wszelki wypadek”, tj. bez wykazania zgodnego z prawem celu ich pozyskania i wykazania ich niezbędności dla realizacji celu przez administratora ( pracodawcy).

Dane kandydata pozyskane w procesie rekrutacyjnym można wykorzystać do celów przyszłych rekrutacji tylko wtedy, gdy wyrazi on na to zgodę. W przeciwnym razie, pracodawca ma obowiązek niezwłocznego ich usunięcia.

Umowa z pośrednikiem a RODO

Jeśli pracodawca współpracuje z podmiotami zajmującymi się publikacją ogłoszeń o pracę, powinien zawrzeć z nimi umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych – gdy ten podmiot będzie przetwarzał dane kandydatów wyłącznie w imieniu i na rzecz pracodawcy.

O jakie dane osobowe nie wolno pytać podczas rekrutacji

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej należy unikać zadawania pytań, które mogłyby danego kandydata:
-zawstydzić,
-naruszyć jego prawo do prywatności, lub
-naruszyć jego dobra osobiste.

Zakazane jest zadawanie pytań kandydatowi dotyczących np. wyznania, przekonań politycznych czy planowanego potomstwa.

Niedopuszczalne jest pozyskiwanie informacji na temat kandydata od jego poprzedniego pracodawcy, jeżeli kandydat nie wyraził na to zgody. Samo złożenie przez niego referencji od poprzedniego nie uprawnia potencjalnego przyszłego pracodawcy do kontaktu z wystawiającym załączone referencje. Podczas procesu rekrutacji wiodącym źródłem informacji, które dotyczą przebiegu pracy zawodowej, powinien być sam kandydat.

Przetwarzanie danych osobowych z niezamawianych a nadesłanych CV

Gdy firma nie prowadzi rekrutacji, a kandydat sam wysyła do niej CV, pracodawca powinien rozważyć, czy rozpoczyna rekrutację, czy też nie jest zainteresowany zatrudnieniem nowych pracowników.
a) Jeżeli zdecyduje się na przeprowadzenie rekrutacji – musi niezwłocznie wypełnić obowiązek informacyjny wobec takiej osoby i rozpocząć działania zmierzające do zawarcia umowy.
b) Jeżeli nie zdecyduje się na przeprowadzenie rekrutacji – powinien niezwłocznie usunąć dane osobowe.

Przetwarzanie danych osobowych podczas okresu zatrudnienia

Zgodnie z art. 22 § 2 i 4 kodeksu pracy, pracodawca ma prawo żądać od pracownika, którego zdecydował się zatrudnić, podania – niezależnie od danych osobowych, które mógł od niego pozyskać w toku rekrutacji – także:
1) innych jego danych osobowych, jak np. imiona, nazwiska i daty urodzenia jego dzieci – jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
2) numeru PESEL pracownika,
3) innych jego danych osobowych niż pozyskane w procesie rekrutacji i wskazane wyżej – jeżeli obowiązek ich podania wynika z odrębnych przepisów prawa.

Kontrolowanie poczty elektronicznej

Wiele niedopowiedzeń dotyczy kwestii monitorowania czynności pracownika podczas pracy. Pracodawca może kontrolować pocztę elektroniczną swoich pracowników, ale musi pamiętać, że to upoważnienie dotyczy tylko służbowej poczty elektronicznej. Ma takie prawo, gdy jest to Niezbędne do zapewnienia organizacji pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy. To uprawnienie zostało przewidziane w art. 22 k.p.

Powierzenia danych osobowych benefit

Pracodawcy coraz częściej oferują swoim pracownikom korzystanie z tzw. Kart benefisowych, które jest w pełni dobrowolne. Jednak pracodawca nie może udostępniać danych osobowych pracowników podmiotom świadczącym usługi benefitowe bez ich wiedzy i zgody. Przetwarzanie przez takie podmioty danych osobowych pracowników lub innych osób zgłoszonych do programu odbywa się zatem na podstawie wyrażonej przez nich zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO.

„Umowy śmieciowe” kontra RODO

Przepisy prawa cywilnego nie określają wprost zakresu danych, które można pozyskiwać podmiot zatrudniający w ramach niepracowniczych form zatrudnienia. Prawo cywilne wyznacza zasadę swobody umów. Ta zaś umożliwia dowolne kształtowanie treści umów, o ile nie sprzeciwia się to charakterowi oraz naturze stosunku zobowiązującego.
Podmiot zatrudniający powinien zatem przeanalizować zakres danych, których zebranie jest konieczne w związku z realizacją umowy i ciążącymi na nim obowiązkami wynikającymi z umowy (np. wypłata wynagrodzenia) lub z przepisów prawa (np. płatność składek na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne). Co istotne, nie ma on tu pełnej swobody, ponieważ jest związany wymogami określonymi przez postanowienia RODO, a w szczególności zasadą ograniczenia celu oraz minimalizacji danych.

Najważniejszy jest cel przetwarzania

Zgodnie z zasadą ograniczenia przechowywania, dane osobowe można przechowywać przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane. Przy określeniu czasu przechowywania, podmiot zatrudniający powinien wziąć pod uwagę:
1. Okres trwania umowy,
2. Okres ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową (okres przedawnienia roszczeń),
3. Obowiązki wynikające z przepisów prawa.

Samą podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z wykonaniem umowy cywilnoprawnej jest niezbędność do:
– wykonania umowy przez osobę, która jest stroną umowy, której dane dotyczą, lub
– podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Opracowano na podstawie Rzeczpospolita 29 listopada 2018 r. J.Obniska, Ochrona danych osobowych: dekalog pracodawcy

Ministerstwo Finansów wyszukiwarka podatników VAT

by Karolina Karolina Brak komentarzy

Na stronie internetowej http://www.mf.gov.pl/ można sprawdzić czy firma jest lub była podatnikiem VAT. Wystarczy podać NIP albo nazwę.

W bazie MF umieszczono podatników , którym z różnych powodów odmówiono rejestracji albo wykreślono z rejestru podatników VAT. Umieszczono tam również firmy, które wprawdzie wykreślono , ale potem przywrócono rejestrację, gdy podatnik udowodnił, że nie narusza przepisów o VAT. Uruchomienie takiej publicznej wyszukiwarki wynika z wejścia w życie ustawy z 24 listopada 2017r. mające przeciwdziałać wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (DzU z 29 grudnia 2017 r., poz. 2491). System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej w skrócie STIR pozwala na walkę z oszustami skarbowymi, przede wszystkim z karuzelami VAT, przez blokowanie rachunków bankowych na 72 godziny z opcją przedłużenia do trzech miesięcy.

Rząd bierze się za urlopy i umowy

by Karolina Karolina Brak komentarzy

Rząd bierze się za urlopy i umowy. Szykują się poważne zmiany w Kodeksie Pracy. Rząd szykuje zmiany w Kodeksie Pracy. Wciąż więcej niewiadomych niż pewników, ale najprawdopodobniej czekają nas zmiany w urlopach i wprowadzenie nowych typów umów. Czy umowy cywilnoprawne znikną? Czy 26-dniowy urlop będzie przysługiwał bez względu na staż pracy? Odpowiedzi na te pytania uzyskasz w Biuro Rachunkowe LASUR

Od stycznia 2018r. plik kontrolny JPK VAT dla małych firmy

by Karolina Karolina Brak komentarzy

W 2018 r. prawie 2 mln przedsiębiorców będzie musiało przekazywać rejestry podatku VAT w formie elektronicznej JPK

Jednolity Plik Kontrolny to nowy sposób składania informacji fiskalnej przez firmy. Wcześniej kontrole fiskusa w przedsiębiorstwach były wyrywkowe.

Dzięki JPK Twoja firma poda fiskusowi kluczowe informacje, dane dotyczące

zakupów i sprzedaży, wpływów i płatności oraz stanu zapasów w magazynie. Wszystkie dane mają być odpowiednio wyselekcjonowane i wyeksportowane do pliku w formacie XML według z góry ustalonego schematu i struktury.

Niektóre firmy muszą przygotowywać aż siedem rodzajów plików. Dotyczą one danych z ksiąg rachunkowych – plik jpk_kr.xml, wyciągów bankowych – jpk_wb.xml, stanu magazynu – jpk_mag.xml, podatkowej księgi przychodów i rozchodów – jpk_pkpir.xml, ewidencji przychodów – jpk_ewp.xml, faktur VAT – jpk_fa.xml i ewidencji zakupu i sprzedaży VAT – jpk_vat.xml.

Czy JPK oznacza dodatkowe koszty?

Wszystkie wymagane dane z wewnętrznych systemów księgowych trzeba przenieść do pliku XML. Zakres ingerencji informatycznych zależy od tego, jakich systemów księgowych i informatycznych używa dana firma lub obsługujące ją biuro księgowo-rachunkowe. W niektórych firmach może wystarczyć proste oprogramowanie współpracujące ze źródłem danych, w innych wymagana może być aktualizacja lub zainstalowanie nowego systemu.

Rodzinne Biuro Rachunkowe LASUR od wielu lat korzysta z profesjonalnego oprogramowania zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Finansów. LASUR tworzy i wysyła pliki JPK umożliwiając współpracę na najwyższym poziomie.

Zapraszam do współpracy
LASUR – Biuro Księgowe Warszawa Ochota
tel:501 062 715
Warszawa Ochota

Dlaczego warto zatrudnić księgową

by Karolina Karolina Brak komentarzy

Biuro Rachunkowe

Księgowość dla małych firm najczęściej kojarzy się z kilkoma operacjami finansowymi, mało skomplikowaną procedurą, możliwością szybkiego znalezienia błędu oraz jego naprawy. Prawda może jednak być zupełnie inna. Księgowość niezależnie od wielkości firmy musi być prowadzona profesjonalnie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. To pozwoli uchronić firmę przed wieloma kłopotami zarówno w najbliższej, jak również dalszej przyszłości.

Dlaczego księgowość w firmie jest tak ważna?

Księgowość dostarcza najważniejszych informacji na temat prowadzonej firmy. Pozwala dokonać analizy operacji przeprowadzanych na przestrzeni ubiegłych lat. Dzięki temu można dowiedzieć się, jakie działania przynosiły zyski (i na jakim poziomie) oraz co generowało straty. To bardzo istotne, szczególnie dla przedsiębiorców, którym zależy na rozwoju firmy i zachowaniu płynności finansowej. Dzięki profesjonalnie prowadzonej księgowości właściciele firm będą mieć pewność, że podejmowane decyzje przełożą się na wiele korzyści.

Jak zadbać o księgowość w firmie?

Wielu przedsiębiorców decyduje się na samodzielne prowadzenie księgowości. Jednak takie rozwiązanie przeznaczone jest bardziej dla osób, które mają odpowiednią wiedzę na temat aktualnych przepisów prawnych oraz tych właścicieli, które mają czas i możliwości, aby śledzić na bieżąco wszelkie zmiany w prawie. Często jednak przedsiębiorcy decydują się na samodzielną księgowość, chcąc optymalizować kosztów. Nie biorą jednak pod uwagę j tego, czy potrafią prowadzić księgowość i czy mają na to czas.

Kolejnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy księgowej w firmie. Wymaga to od przedsiębiorcy wygospodarowania oraz wyposażenia odpowiedniego przestrzeni. Niesie to ze sobą niemałe koszty, które mogą wzrastać, ponieważ księgowa potrzebuje szkoleń, aby mieć aktualną wiedzę. Kosztowny model sprawdza się szczególnie w większych firmach, gdzie zatrudnienie dodatkowego pracownika nie jest dużym obciążeniem dla finansów.

Biuro rachunkowe LASUR Warszawa Ochota

Najkorzystniejszym rozwiązaniem są usługi księgowe dla małych firm świadczone przez biuro rachunkowe, takie jak Lasur sp. z o.o., które skupia szereg doświadczonych specjalistów. Stale poszerzana wiedza pozwala prowadzić księgowość w sposób profesjonalny, rzetelny oraz terminowy. Biura rachunkowe istniejące na rynku oferują szeroki pakiet usług. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru najbardziej odpowiadającego. Dzięki temu nie musi korzystać z usług, które nie łączą się z prowadzoną przez niego działalnością.

Korzystając z usług biura rachunkowego, przedsiębiorca ma pewność, że jego firma zmniejszy swoje koszty oraz zwiększy bezpieczeństwo finansowe. Każdy ewentualny problem będzie rozwiązywany na bieżąco w oparciu o aktualne przepisy prawa.

Współpraca z biurem rachunkowym zwiększa także prestiż danej firmy. Dostęp do profesjonalnej wiedzy popartej doświadczeniem skutkuje tym, że przedsiębiorca ze spokojem może zadbać o rozwój firmy. Ma możliwość podjęcia decyzji w oparciu o rzetelne i szczegółowe dane finansowe oraz aktualnie obowiązujące i planowane przepisy.

Biuro rachunkowe LASUR pomaga zaoszczędzić oraz rozwijać firmę. Warto zapoznać się z ofertą i następnie nawiązać stałą współpracę.

Poznaj naszą ofertę – Usługi LASUR